top of page

עמוד קהילת אד"ת התקווה

קישורי אינטרנט

סיפור על חיים ומוות במערכה אחת

חלק מחייה של רחמיאל פרידלנד - מאמינה יהודייה ששרדה את השואה כדי לספר את הסיפור

bottom of page